Vizyon Personel Danışmanlık olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami düzeyde hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

6698 sayılı KVKK uyarınca, Vizyon Personel Danışmanlık’la web sitesi (http://vizyonpersonel.com/genel-basvuru) üzerinden yapacağınız iş başvurularıyla paylaşacağınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “ Vizyon Personel Danışmanlık Ltd. Şti. ” ve temsilcisi sıfatıyla iş başvurusunda bulunan kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

 • Kişisel verilerin ne şekilde ve hangi amaçla işleneceği;

Doldurmuş olduğunuz İş Başvuru Formu ve/veya gönderdiğiniz özgeçmişiniz yoluyla şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, kolay ulaşılabilir hale getirilmesi ve sınıflandırılması, açılmış ya da açılacak pozisyonlara personel alımı sırasında başvurunun değerlendirilmesi amacıyla şirketimizin Veri Sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenebilmektedir.

 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

İşlenen kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlar ve KVKK’nun belirlediği koşullar içerisinde; Şirketimiz iş ortaklarına ya da iştiraklerimize, denetim amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, iş başvuru formları, özgeçmiş gönderimi, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, sunulabilmesi, şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

 • Veri Sahibinin Hakları:

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • -Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • -Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • -Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • -Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • -Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi şirketimizin internet sitesindeki adresine ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.